Generelle vilkår og betingelser (GTC)

§ 1 Gyldigheden af vilkårene og betingelserne

1. Disse generelle vilkår og betingelser (GTC) gælder for alle vores forretningsforbindelser med vores kunder (i det følgende: "Kunde"). De generelle vilkår og vilkår og oplysninger gælder kun, hvis kunden er iværksætter (§ 14 BGB), en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig fond i henhold til offentlig ret.

2. GTS gælder især for aftaler om salg og levering af løsøre ("varer"), uanset om vi selv fremstiller varerne eller køber dem fra leverandører (§§ 433, 650 BGB). Medmindre andet er aftalt, gælder de generelle vilkår og vilkår og omstændigheder i den version, der er gyldig på tidspunktet for kundens ordre eller i hvert fald i den version, der sidst blev meddelt ham i tekstform, som en rammeaftale også for lignende fremtidige kontrakter, uden at vi behøver at henvise til dem igen i hvert enkelt tilfælde.

3. Disse GTS kan ses på: www.plastipol-scheu.de

§ 2 Tilbud og indgåelse af kontrakt

1. Vores tilbud kan ændres og er uforpligtende. Det gælder også, hvis vi har forsynet kunden med kataloger, brochurer, cirkulærer, annoncer, prislister, omkostningsoverslag, teknisk dokumentation (fx udkast, skitser, beregninger, illustrationer, tegninger, standarder), andre produktbeskrivelser eller dokumenter – også i elektronisk form.

2. Kundens bestilling af varerne betragtes som et bindende kontrakttilbud. Medmindre andet er angivet i ordren, har vi ret til at acceptere dette kontrakttilbud inden for 14 dage efter modtagelsen af os. Accept kan erklæres enten skriftligt, i tekstform (f.eks. ved ordrebekræftelse) eller ved levering af varerne til kunden.

§ 3 Priser

1. Medmindre andet er aftalt, finder priserne anvendelse på omfanget af de tjenesteydelser og leverancer, der er anført i ordrebekræftelserne. Yderligere eller særlige tjenester vil blive opkrævet separat. Priserne er i EURO (€) ab fabrik (inklusive lastning på fabrikken) plus den aktuelt gældende lovpligtige merværdiafgift.

2. Yderligere omkostninger til emballering, transport, herunder losning , forsikring, told, gebyrer, skatter eller andre offentlige afgifter afholdes af kunden. Disse vil blive opkrævet separat, hvis det er nødvendigt.

3. I det omfang de aftalte priser er baseret på vores listepriser, og leveringen skal finde sted mere end to måneder efter kontraktens indgåelse (især fordi kunden har leveret et køretøj eller et monteringssted for sent), gælder vores listepriser, der er gyldige på leveringstidspunktet. Hvis den oprindelige pris skulle stige med mere end 20%, kan kunden trække sig ud af kontrakten.

§ 4 Betaling

1. Fakturabeløb skal betales senest 30 dage efter levering af varerne uden fradrag, medmindre andet er aftalt skriftligt eller tekstmæssigt. Afgørende for betalingsdatoen er kvitteringen fra os.

2. I tilfælde af nye forretningsforbindelser eller eksistensen af ugunstige oplysninger om kunden forbeholder vi os ret til at levere mod forudbetaling eller kontant ved levering.

3. I tilfælde af kundens udestående fakturaer finder betalingerne i hvert enkelt tilfælde anvendelse til dækning af det ældste forfaldne krav.

4. Vi har kun ret til at udføre eller levere udestående leverancer eller tjenester mod forskudsbetaling eller sikkerhedsstillelse, hvis vi efter kontraktens indgåelse bliver opmærksomme på omstændigheder, der sandsynligvis vil reducere kundens kreditværdighed betydeligt, og hvorigennem kundens betaling af vores udestående krav fra det respektive kontraktforhold (herunder fra andre individuelle kontrakter, som den samme rammeaftale gælder for).

5. Hvis kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser, har vi ret til straks at gøre hele det resterende krav forfaldent. I henhold til § 286 Abs. 3 BGB (tysk civillovbog) gives en forsinkelse, hvis en faktura eller tilsvarende betalingsopgørelse ikke er foretaget inden for 30 dage efter forfaldsdatoen og modtagelsen. I dette tilfælde har vi også ret til at afvise leverancer og tjenester, der stadig påhviler os, indtil kunden har foretaget vederlaget eller har stillet tilstrækkelig sikkerhed for de udestående leverancer og tjenester.

§ 5 Leveringens omfang og type, emballering, tekniske ændringer

1. Leveringens omfang bestemmes i henhold til vores oplysninger i ordrebekræftelsen. Tillægsaftaler og ændringer kræver vores bekræftelse, skriftligt eller i tekstform.

2. Engangsemballage vil ikke blive taget tilbage af os og skal bortskaffes professionelt af kunden.

3. Hvis forsendelsen foretages med EURO-palle, og der ikke er nogen udskiftelig palle tilgængelig på kundens side, kan dette faktureres med € 25,00 plus den aktuelt gældende lovpligtige merværdiafgift.

4. Vi har ret til at foretage tekniske ændringer i betydningen af den tekniske udvikling, herunder designændringer af vores produkter, hvis dette ikke forringer de tekniske funktioner, eller hvis dette er sædvanligt i handelen og rimeligt for kunden. Vi er dog ikke forpligtet til at foretage sådanne ændringer af produkter, der allerede er leveret. Kunden kan ikke udlede nogen rettigheder heraf.

§ 6 Leveringsperiode og forsinkelse i leveringen

1. Leveringsperioden aftales individuelt eller specificeres af os ved accept af ordren . De leveringsdatoer, der er angivet af os (levering KW), henviser til den respektive forsendelse af varerne. Det er derfor ikke varekvitteringen hos kunden.

2. Hvis vi ikke er i stand til at overholde bindende leveringsfrister af årsager, som vi ikke er ansvarlige for (utilgængelighed af varerne eller tjenesterne), informerer vi straks kunden og informerer samtidig kunden om den forventede nye leveringsperiode. Hvis varerne eller tjenesterne heller ikke er tilgængelige inden for den nye leveringsperiode, har vi ret til at trække os helt eller delvist ud af kontrakten. I dette tilfælde refunderer vi straks ethvert vederlag, der allerede er leveret af kunden.

3. Forekomsten af vores forsinkelse i leveringen skal bestemmes i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Under alle omstændigheder kræves der dog en skriftlig påmindelse fra kunden .

§ 7 Levering, risikooverførsel, accept, misligholdelse af accept

1. Levering skal ske ab lager, hvor opfyldelsesstedet for leveringen og en eventuel efterfølgende ydelse også er beliggende. På kundens anmodning og bekostning vil varerne blive sendt til en anden destination (forsendelseskøb). Medmindre andet er aftalt, har vi ret til selv at bestemme typen af forsendelse (især transportfirma, forsendelsesrute, emballage).

2. Risikoen for hændeligt tab og utilsigtet forringelse af varerne overgår til kunden senest ved overdragelsen. I tilfælde af et forsendelseskøb overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af varerne samt risikoen for forsinkelse dog til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen ved levering af varerne. I det omfang accept er aftalt, er dette afgørende for risikooverførslen. Også i alle andre henseender finder lovbestemmelserne i lov om kontrakter om arbejde og tjenesteydelser tilsvarende anvendelse på en aftalt accept. Overdragelsen eller accepten er den samme, hvis kunden er i misligholdelse af accept.

3. Hvis kunden ikke accepterer, hvis han undlader at samarbejde, eller hvis vores levering forsinkes af andre årsager, som kunden er ansvarlig for, har vi ret til at kompensere for den deraf følgende skade, herunder yderligere udgifter (f.eks. Opbevaringsomkostninger).

§ 8 Risikoforudsætning, force majeure

1. Risikoen for hændeligt tab og utilsigtet forringelse af varerne overgår til kunden senest ved overdragelsen eller fra det tidspunkt, hvor kunden for første gang misligholder sin accept. I tilfælde af et forsendelseskøb overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af varerne samt risikoen for forsinkelse dog til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen ved levering af varerne.

2. Alvorlige begivenheder, såsom især force majeure, arbejdskonflikter, optøjer, væbnede konflikter eller terrorkonflikter, pandemier (f.eks. COVID-19), som medfører uforudsigelige konsekvenser for udførelsen af tjenesten, fritager os for vores opfyldelsesforpligtelser i afbrydelsens varighed og i det omfang, den har virkning, selvom vi er i misligholdelse. En automatisk opsigelse af kontrakten er ikke forbundet med dette . Vi er forpligtet til at underrette kunden om en sådan hindring og til at tilpasse vores forpligtelser til de ændrede omstændigheder i god tro.

§ 9 Ejendomsforbehold

1. Indtil fuld betaling af alle vores nuværende og fremtidige krav, der opstår som følge af købskontrakten og et løbende forretningsforhold (sikrede krav), forbeholder vi os ejendomsretten til de solgte varer.

2. De varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, må ikke pantsættes til tredjemand, før de sikrede fordringer er fuldt ud, og de må heller ikke pantsættes til tredjemand.

overføres af sikkerhedsmæssige årsager. Kunden skal straks underrette os skriftligt eller i tekstform, hvis og i det omfang tredjeparter får adgang til de varer, der tilhører os.

3. I tilfælde af kundens misligholdelse af kontrakten, især i tilfælde af manglende betaling af den skyldige købspris, har vi ret til at trække os ud af kontrakten i overensstemmelse med lovbestemmelserne og / eller kræve returnering af varerne på grundlag af ejendomsforbehold. Anmodningen om overgivelse omfatter ikke samtidig erklæringen om tilbagetrækning. Vi har snarere ret til kun at kræve returnering af varerne og til at forbeholde os retten til at trække sig ud af kontrakten. Hvis kunden ikke betaler den skyldige købspris, kan vi kun gøre disse rettigheder gældende, hvis vi tidligere har fastsat kunden en rimelig betalingsfrist uden held, eller hvis en sådan frist kan undværes i henhold til lovbestemmelserne.

§ 10 Produktovervågning og produktadvarselspligt

1. For at beskytte sig selv og slutkunden mod farer af enhver art har kunden pligt til løbende at overvåge vores produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt (produktovervågningsforpligtelse). Hvis det viser sig, at produktet udgør en risiko, er kunden forpligtet til straks at informere os skriftligt eller i tekstform . (Forpligtelse til produktadvarsel).

2. I det omfang tredjeparter fremsætter krav mod os på grund af overtrædelse af produktovervågnings- og/eller produktadvarselsforpligtelsen, og denne overtrædelse af produktovervågnings- og/eller produktadvarselsforpligtelsen skyldes en overtrædelse af hans produktovervågnings- og produktadvarselsforpligtelse, som kunden er ansvarlig for, skal kunden kompensere os for den skade, vi har lidt på grund af hans pligtforsømmelse.

§ 11 Krav på mangler hos kunden

1. For kundens rettigheder på grund af væsentlige mangler og mangler ved adkomst (herunder forkert og kort levering samt forkert håndtering af kunden) gælder lovbestemmelserne, medmindre andet er angivet nedenfor. I alle tilfælde forbliver de lovbestemte særlige bestemmelser upåvirkede i tilfælde af endelig levering af varerne til en forbruger (leverandørens regres i henhold til §§ 478, 479 BGB). Hvis leveringsartiklerne er brugte varer, er alle garantikrav udelukket, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt eller i tekstform.

2. Kundens krav om mangler forudsætter, at han har opfyldt sine lovbestemte inspektions- og underretningsforpligtelser (§§ 377, 381 HGB). Hvis der opstår en mangel under inspektionen eller senere, skal vi straks underrettes herom skriftligt. Anmeldelsen anses for at være øjeblikkelig, hvis den foretages inden for en uge, hvorved rettidig afsendelse af anmeldelsen er tilstrækkelig til at overholde fristen. Uanset denne forpligtelse til at inspicere og give meddelelse om mangler, skal kunden indberette åbenlyse mangler (herunder ukorrekte og korte leverancer) skriftligt eller i tekstform inden for en uge efter levering, hvorved rettidig afsendelse af meddelelsen også er tilstrækkelig til at overholde fristen. Hvis kunden undlader at foretage en korrekt inspektion og/eller meddelelse om mangler, er vores ansvar for den manglen, der ikke er rapporteret, udelukket.

3. Hvis den leverede vare er defekt, kan vi i første omgang vælge, om vi leverer supplerende ydelse ved at afhjælpe manglen (udbedring) eller ved at levere en fejlfri vare (ombytningslevering). Vores ret til at nægte supplerende ydelse under de lovbestemte betingelser forbliver upåvirket.

4. Vi har ret til at gøre den efterfølgende ydelse afhængig af, at kunden betaler det skyldige vederlag. Kunden er dog berettiget til at tilbageholde en rimelig del af vederlaget i forbindelse med manglen.

5. Hvis den efterfølgende opfyldelse er mislykkedes, eller en rimelig frist, som kunden skal fastsætte for den efterfølgende opfyldelse, er udløbet uden held eller kan undværes i henhold til lovbestemmelserne, kan kunden trække sig ud af købsaftalen eller nedsætte købsprisen. I tilfælde af en ubetydelig mangel er der dog ingen fortrydelsesret.

§ 12 Ansvar

1. Medmindre andet er angivet i disse generelle vilkår og vilkår og bestemmelser, herunder følgende bestemmelser, er vi ansvarlige i tilfælde af misligholdelse af kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med lovbestemmelserne .

§ 13 Forældelsesfrist for krav på mangler

1. Krav på grund af materielle mangler og mangler ved adkomst forældes, uanset retsgrundlaget, med udløbet af 12 måneder efter levering af produkterne til kunden. I det omfang accept er aftalt, begynder forældelsesfristen med accept.

§ 14 Gældende lov, aftalesprog, tysk udgave

1. Disse GTS samt hele retsforholdet mellem os og kunden er underlagt forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med udelukkelse af alle henvisninger til andre retssystemer og internationale kontrakter. Gyldigheden af FN's konvention om aftaler om internationalt salg af varer er udelukket.

2. Kontraktsproget er tysk.

3. Kun den tyske version af disse GTS er bindende. Eventuelle fremmedsprogede versioner er kun til orienteringsformål.

§ 15 Opfyldelsessted, værneting

1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er vores forretningssted i Merenberg opfyldelsesstedet. Hvis vi også skylder samlingen eller andre tjenester, der kun kan leveres på stedet, er opfyldelsesstedet for disse tjenester det sted, hvor samlingen eller anden service skal finde sted.

2. Hvis kunden er en købmand i henhold til den tyske handelslov, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, er det eksklusive (også internationale) værneting for alle tvister, der opstår direkte eller indirekte som følge af kontraktforholdet, vores hjemsted i Merenberg. Det samme gælder, hvis kunden er iværksætter i henhold til § 14 BGB (tysk civillovbog).

Plastipol-Scheu GmbH & Co. KG
Industriestrasse 9
D-35799 Merenberg
Register Court Limburg, HRA 950

Personligt ansvarlig partner:

Plastipol-Scheu GmbH Merenberg
Registrer domstol Limburg, HRB 6773
Administrerende direktør: Matthias Wentzek

 

Udgave 06/2022